2017-03-21: Семинар "Увођење приправника у посао - обука за менторе"

Заједничка фотографија за успомену
У нашој школи је 21.3.2017. одржан акредитовани семинар на тему "Увођење приправника у посао - обука за менторе" који су реализовале сараднице Савеза учитеља Србије Наташа Николић-Гајић и Невена Перић. 
Основни подаци о семинару су:

Увођење приправника у посао - обука за менторе

Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
Институција
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт
Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
Аутори
Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац; Невена Перић, мастер образовних политика, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево
Реализатори
Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац; Невена Перић, мастер образовних политика, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Димитрије Давидовић" Смедерево
Општи циљеви
Подршка просветним радницима запосленим у школама у менторству приправницима, њиховом професионалном развоју и увођењу у посао наставника, чиме се унапређује квалитет рада образовно-васпитне установе у целини.
Специфични циљеви
Оснаживање ментора као рефелексивног практичара у процесу рада са приправником; Оснаживање ментора за процес самовредновања сопствених комепетнција и подучавања приправника за процес самовредновања; Развијање свести полазника о улози кључних докумената школе у образовању и професионалним захтевима на које приправник треба да одговори; Развијање свести о неопходности познавања и праћења законске регулативе у области образовања упознавање будућих ментора са процедурама које захтева менторство у школи; Развијање свести полазника о значају интердисциплинарног приступа образовном процесу и менторској пракси; Упознавање будућих ментора са основним принципима подучавања одраслих; Сачињавање збирке формулара за формирање Дневника ментора.
Теме програма
Упознавање; Представљање семинара, реализатора и учесника; Размена менторских искустава међу полазницима; Очекивања полазника. Реализатор: Представљање, активно слушање, презентовање семинара. Учесници: Представљање, активно слушање. Трајање: 15 минута Материјал: Презентација, стикери 2. Ментор у школи Кратак садржај: - законска регулатива - процедуре које захтева менторство у школи - улога ментора, излиставање потребних особина, карактеристика интеракције и неопходних вештина за успешно вођење менторског процеса Реализатор: Презентује, активно слушање, координира и прати рад група, сумира Учесници: активно слушање, анализа рада ментора кроз законску регулативу – процедуре, презентовање продуката рада група Трајање: 75 минута Материјал: Презентација, ЗОСОВ, Правилник о дозволи за рад, Правилник о изменама и допунама Правилника за о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, папири, фломастери, плакати, траке 3. Интердисциплинарни приступ менторству кроз документа школе Кратак садржај: - Школа као контекст развоја приправничко-менторске праксе - документа школе и њихов значај: развојни план, школски програм, план рада школе, глобални и оперативни планови наставника - области рада ментора и приправника - интердисциплинарност, међусобна повезаност и условљеност Реализатор: Презентује, активно слушање, координира и прати рад група, сумира Учесници: Учесници обуке по групама добијају документа школе и имају задатак да пронађу повезаност ових докумената са областима рада које предвиђа законска регулатива и да представе своја запажања путем плаката. Презентовање рада група. Трајање: 75 минута Материјал:Презентација, примери делова докумената школе (развојног плана, школског програма...), папири, фломастери, плакати, траке... 4. Савремени наставник - рефлексивни практичар Кратак садржај: - појам рефлексивне праксе - значај целоживотног учења - значај самовредновања Реализатор: Презентује, активно слушање, координира и прати рад група, сумира Учесници:Излиставање предзнања и искустава полазника у области рефлексивне праксе. Самопроцена полазника коришћењем готовог формулара. Креирање формулара за рефлексију праксе наставника/приправника 1. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА 2. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 4. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 5. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА и сл. Анализа продуката. Трајање: 75 минута Материјал: Готови формулари за самопроцену и рефлексију, папири, фломастери, плакати, траке... 5. Принципи подучавања одраслих Кратак садржај: - специфичности учења одраслих - мотивација за целоживотно учење - како уче деца, а како одрасли - стилови учења Реализатор: Презентује, активно слушање, координира и прати рад група, сумира Учесници: Полазници раде у већим групама. Свака група добија различит задатак: 1. Које су специфичности учења одраслих? 2. Мотивација за целоживотно учење 3. Разлика између учења деце и учења одраслих 4. Стилови учења Свака група израђује плакат којим представља одговор на задатак који је добила. Полазници добијају штампани материјал који им помаже у реализацији задатка. Трајање: 75 минута Материјал: Текстови на горе наведене теме, папири, фломастери, плакати, траке... 6. Формулари за праћење рада ментора са приправником - Дневник ментора Кратак садржај: Израда формулара за праћење остварености области предвиђене законском регулативом предвиђених за менторство приправнику у школи: - Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада - Праћење развоја и постигнућа ученика/детета - Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом - Рад са ученицима/децом са сметњама у развоју - Професионални развој Реализатор: Презентује, активно слушање, координира и прати рад група, сумира Учесници: Свака група добија задатак да изради формулар за праћење остваривања области коју је добила. Након израде предлога формулара групе презентују (плакат) своје предлоге, док остали полазници конструктивном анализом доприносе унапређивању истог. На крају извештавања свака група добија све формуларе у електронској форми. Трајање: 75 минута Материјал: Предлози готових формулара за сваку област, папири, фломастери, плакати, траке... 7. Евалуација обуке Кратак садржај: - синтеза обуке кроз све теме - евалуација знања и обуке Реализатори: презентује, даје упутства, дели материјал Учесници: активно слушају, дискутују, попуњавају упитнике Трајање: 30 минута Материјал: презентација, евалуациони упитник обуке, евалуациони упитник стечених знања ЛИТЕРАТУРА: 1.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2013). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2009, 52/2011 и 55/2013. Beograd: Službeni glasnik RS. 2. Maynard T., Furlong, J., (1995): Learning to teach and models of mentoring. U: Kerry T., Shelton M. A. : Issues in mentoring. London: Routledge. 3. Hargreaves, A., Fullan M., (2009). Mentoring in the New Millennium. Theory into practice, 39 (1), 50-56, preuzeto 10.02.2012., sa: 4. Ehrich, L., Tennent, L., and Hansford, B. (2002). A review of mentoring in education: some lessons for nursing. Contemporary Nurse, 12 (3) 253-264. 5. OECD (2010). Политике образовања и усавршавања. Наставници су битни - како привући, усавршавати и задржати ефикасне наставнике. Београд: Министарство просвете РепубликеСрбије, Завод за уџбенике, Службени гласник. 6. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“, бр. 22/2005 и 51/2008. Београд: Службени гласник. 7. Развионица (2014). Модели добре праксе за школе-вежбаонице. 8. Šijaković, T. (2015). Mentorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika. Neobjavljena doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. 9. Boyd D. (1988). Introduction: Lawrence Kohlberg as mentor. Journal of Moral Education 1988;17(3):167-171. UK: Taylor & Francis. 10. Николић Гајић, Н. и Перић, Н. (2015). Стручно усавршавање наставника за улогу ментора у раду са приправницима. Зборник радова 3. Националне конференције са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку, стр.435-441. (УДК: 378.28) 11. Кувељић Д. и Јовић Н. (2013.): 101 ОДГОВОР НА 101 ПИТАЊЕ, Београд, Креативни центар
Циљна група
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника
30
Трајање
један дан (8 бодова)
Електронски
Не
Цена
За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни метријал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.


Коментари

Популарни постови са овог блога

Семинар "Мотивација и психолошки принципи учења"

Коришћење сервиса Гугла на домену образовне институције

ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА - Припрема детета за полазак у школу